Foorberaidings Gedinke en foorútsien in folle gang

De foorberaidings foor de muzikale theaterbeleving Gedinke en foorútsien bin in folle gang. Onder laiding fan Gooitsen Eenling binne ’n prot entoesjaste sangers al ’n paar weken an ‘e gang met ’t instuderen fan fersys foor de foorstelling. ’n Ploeg teneelspeulers het, ok onder laiding fan Gooitsen, al ’n paar avens allerhande oefeningen deen om straks ’n passende rôl te fertolken in ’t stik. (foto's)

De leden fan brassband Blaast de Bazuin rippetere, onder laiding fan dirigint Piet Visser, alle donderdegsavens om ’n besonder konsert te geven met prachtige en passende mezyk. De ândere frijwilligers komme bijnander om ok hur bijdrage an Gedinke en foorútsien te bepraten en te regelen. Soa ’n prot mînsen nou al in tou om op 24 en 25 april 2020 metnander de oorlog te gedinken en de frijhyd te fieren.

Wij kin jim belove, ’t wort mooi!